<body onclick="dynOutline()" language="Javascript1.2">

کمی دیوانه

تنبل شده‌ام و حال به روز کردن نیست. فعلن این ناپرهیزی را از من داشته باشید.

ای کاش کمی دیوانه بودم                          در آن صورت کمی آزاد بودم

در آن صورت نقاب آهنین را                         از این صورت دمی برمی‌کشیدم

هرآن دم داشتم شوقی در این دل               همانا خنده بر لب می‌گشودم

چنانچه بود در من شور و حالی                   ترانه از ته دل می‌سرودم

اگر آمد سراغم درد و سوزی                        بدون باک زاری می‌نمودم

کمی دیوانگی هم شرط عقل است             چه می‌شد من کمی دیوانه بودم